Zapisz i wydrukuj cennik szczegółowy

Regulamin Promocji dla pakietów SMART i ALLINCLUSIVE

§ Przedmiot Regulaminu Promocji

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej "Regulaminu Promocji") jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Usługodawcę (ETK Sp. j.). Usługi RedCart (usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na odpłatnym udostępnieniu Aplikacji, prezentacji oferty Klienta, jej promocji i reklamy w Internecie na warunkach zgodnych z Regulaminem Usługi i niniejszym Regulaminem Promocji).
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Usługi udostępnionego na stronie Usługodawcy pod adresem redcart.pl/regulamin.
 3. Organizatorem promocji przewidzianej Regulaminem Promocji jest Usługodawca.

§ 2. Ogólne warunki promocji

 1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem Promocji uzależniona jest od zaakceptowania Regulaminu Usługi oraz Regulaminu Promocji. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Klienta z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnienie formularza zamówienia, aktywacja konta i wybrania jednego z dwóch dostępnych pakietów SMART lub ALLINCLUSIVE.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie kont Klientów utworzonych od 03 czerwca 2019 roku. do 31 marca 2020r roku do godziny 23:59:59
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia lub zakończenia promocji przez wyżej wyznaczonym terminem.
 4. Po zakończeniu okresu promocji Klient może nadal kontynuować korzystanie z Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
 5. Promocja dotyczy rozliczenia w cyklu miesięcznym – Opłata miesięczna.
 6. Klient w ramach każdego pakietu usług, może zamawiać Dodatkowe Usługi takie jak np. Sklep internetowy. Koszty dodatkowych usług określa załącznik "Cennik Szczegółowy dla pakietów promocyjnych SMART i ALLINCLUSIVE" do niniejszego Regulaminu Promocji.
 7. Z promocji przewidzianej Regulaminem Promocji może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwani dalej "Klientami".
 8. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem Promocji nie łączą się z innymi warunkami innych promocji organizowanych przez Usługodawcę.

§ 3. Warunki promocji dla pakietu SMART

 1. Pakiet SMART rozliczany jest w oparciu o naliczoną prowizję, w wysokości określonej w Cenniku Usług, od wszystkich aktywnych zamówień Klienta w określonym, miesięcznym cyklu rozliczeniowym. Prowizja naliczana jest od kwot netto dla wszystkich aktywnych zamówień pochodzących ze wszystkich udostępnionych przez Usługodawcę kanałów sprzedaży, w tym wszystkich Sklepów internetowych Klienta w kwocie nie mniejszej niż 39 zł netto. Prowizja nie jest naliczana od kosztów wysyłki.
 2. Prowizja, której wysokość określono w Cenniku Usług naliczana jest z dołu, pierwszego dnia każdego miesiąca. Kwota prowizji będzie obciążała Saldo Klienta.
 3. Opłaty cykliczne za wszystkie Dodatkowe Usługi, w tym Sklep internetowy, naliczane są z góry pierwszego dnia każdego miesiąca danego cyklu rozliczeniowego.
 4. Klient zobowiązany jest do aktywnego korzystania z Aplikacji oraz do zalogowania się nie rzadziej niż raz w miesiącu do Panelu Administracyjnego Aplikacji. Brak wyżej opisanej aktywności Klienta będzie skutkowało wstrzymaniem świadczenie Usługi oraz wszystkich Usług dodatkowych oraz usunięciem konta Klienta i wszystkich jego danych w tym danych jego Użytkowników.
 5. Opłacenie pierwszej płatności jest jednoznaczne z aktywacją Usługi.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości w rozliczeniu Salda przysługuje mu prawo do wniesienie reklamacji, której procedury i zasady określa Regulamin Usługi.
 7. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać Aplikację RedCart wyłącząnie jako systemu magazynowego lub wyłącznie w celach wymiany danych z innymi programami zewnętrzynmi, niedostępnymi w panelu administracyjnym RedCart. 

§ 4. Warunki promocji dla pakietu ALLINCLUSIVE

 1. Klient w ramach pakietu ALLINCLUSIVE nie jest obciążany prowizją od zamówień.
 2. Usługa i wszystkie zamówione Usługi Dodatkowe, w tym Sklep internetowy, rozliczne są z góry, każdego pierwszego dnia miesiąca danego cyklu rozliczeniowego.
 3. Wszystkie naliczone opłaty za świadczoną Usługę i wszystkie Usługi dodatkowe obciążają Saldo Klienta.

Załączniki do regulaminu promocji:

Załącznik nr 1: Cennik szczegółowy promocji dla pakietów SMART i ALLINCLUSIVE