[DARMOWY WEBINAR] Jak skutecznie sprzedawać na Allegro? 24.07, 19:00 DOŁĄCZ
Zapisz i wydrukuj politykę prywatności

Polityka Prywatności RedCart

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, kod pocztowy 58-306 Wałbrzych NIP 8863009117, nr REGON 383546529 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000789369 (dalej zwany „Administratorem lub RedCart”).
 2. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, możesz się z nami skontaktować poprzez:
 1. e-mail: kontakt@redcart.pl
 2. telefon: +48 22 22 82 114 (pn - pt godz. 9:00 - 17:00).

JAKI JEST ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
 2. Administrator danych przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług:
 1. udostępnienia oprogramowania sklepu internetowego RedCart za pośrednictwem, którego można prowadzić sprzedaż w sieci Internet,
 2. projektowania i wdrażanie indywidualnej kreacji graficznych sklepów internetowych,
 3. projektowania i wdrażanie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania sklepów, internetowych,
 4. pośrednictwa w rejestracji certyfikatów SSL,
 5. pośrednictwa opieki prawnej dla sklepu internetowego,
 6. pośrednictwa marketingu, pozycjonowania i promocji sklepu internetowego.
 1. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, w celu dostosowania treści reklamowych. Administrator danych nie podejmuje względem Klienta zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia RODO.
 2. Administratorami danych osobowych powierzonych do przetwarzania firmie Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez innych Administratorów danych osobowych, w szczególności danych powierzonych przez Klientów prowadzących sklepy internetowego za pośrednictwem oprogramowania RedCart, są poszczególni Klienci.
 3. Wszystkie podawane dane przez Klienta są uznawane za poufne. Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych wykorzystywane są w celach handlowych i marketingowych.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy na prowadzenie sklepu internetowego na oprogramowaniu RedCart, otrzymania oferty handlowej lub materiałów promocyjnych i marketingowych.
 3. Klient ma prawo do:
 1. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,
 2. dostępu do Danych Osobowych,
 3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.
 1. Podstawową do przetwarzania danych Klientów jest:
 1. zawarta umowa o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia RODO),
 2. przepisy o rachunkowości i powiązane z nimi obowiązku prawne (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
 3. prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu Klientów w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na rejestracji rozmów z naszym biurem obsługi klienta w celach dowodowych oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 5. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszej strony internetowej i świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),
 6. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z stroną internetową RedCart.pl, w tym świadczonymi na niej usługami (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO).

PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy:
 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich Danych Osobowych,
 2. w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,
 3. jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta,
 4. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron,
 5. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy inne przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,
 6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 2. certyfikat SSL na wszystkich stronach RedCart.pl, na których podawane są Dane Osobowe,
 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności panelu administracyjnego sklepu internetowego oraz strony internetowej RedCart.pl,
 4. dostęp do panelu administracyjnego sklepu internetowego jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.
 2. Twoje dane przekazujemy do:
 1. firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,
 2. dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,
 3. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,
 4. osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile przekazanie danych jest w tym zakresie niezbędne,
 5. dostawcom usług internetowych np. Google,
 6. dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów,
 7. dostawcom oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami,
 8. dostawcy platformy płatniczej PAYU S.A. za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,
 9. dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,
 10. podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
 11. rejestratorowi domen internetowych,
 12. dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym,
 13. firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.
 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowo przed jakimkolwiek przekazaniem danych oraz biorąc pod uwagę okoliczności towarzyszące temu przekazywaniu, dokonujemy oceny, czy podmioty te gwarantują stopień ochrony merytoryczny równoważny temu gwarantowanemu na terenie Unii Europejskiej przez przepisy RODO.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, oprogramowania sklepów internetowych oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, RedCart wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”.

Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się do serwisów internetowych, stron markowych na platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook czy Google) oraz aplikacji udostępnianych lub używanych przez takie strony internetowe czy platformy podmiotów trzecich, które działają przez lub w imieniu Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub których operatorem jest Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poprzez korzystanie z serwisów internetowych RedCart wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką plików „cookies”. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików „cookies”, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisów internetowych RedCart.

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.

Jakich plików "cookies" używamy?

Na stronach internetowych RedCart oraz oferowanych przez RedCart usługach stosuje się dwa rodzaje plików "cookies"

 1. stałe pliki "cookies" - to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 2. sesyjne pliki "cookies" - to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 3. pliki "cookies" wykorzystywane przez zintegrowanych partnerów sklepu internetowego, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności (np. Google).

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Pliki "cookies" stosowane przez oprogramowanie RedCart nie przechowują żadnych danych osobowych.

RedCart wykorzystuje własne pliki „cookies” w następujących celach:

 1. inicjalizacja i uwierzytelnienie użytkownika w serwisach internetowych
 2. utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu do serwisów internetowych
 3. poprawne działanie, konfiguracja i ustawienie wybranych funkcji serwisów internetowych
 4. poprawna obsługa programu partnerskiego oraz weryfikacja źródeł odwiedzin użytkowników
 5. gromadzenie anonimowych danych statystycznych
 6. optymalizacja struktury i zawartości stron internetowych oraz usług
 7. dostosowanie zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika
 8. zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
 9. dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań
 10. zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa korzystania z serwisów internetowych.

RedCart wykorzystuje zewnętrzne pliki „cookies” w następujących celach:

 1. gromadzenie anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi do analizy statystycznej (Google Analytics)
 2. prezentacja materiałów i treści reklamowych, w tym reklam dostosowanych do preferencji użytkowników (Google Adwords, Google Adsense)
 3. integracja stron internetowych z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter, Google +)
 4. usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy RedCart a użytkownikami oraz umożliwienie uzyskania informacji z zakresu oferowanych przez RedCart usług (Facebook Messenger).

Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.

Instrukcje dotyczące czyszczenia plików „cookies”