[DARMOWY WEBINAR] Jak skutecznie sprzedawać na Allegro? 24.07, 19:00 DOŁĄCZ
Zapisz i wydrukuj aktualny regulamin

Regulamin usług RedCart

§ 1. DEFINICJE

 1. Usługodawca - Droplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000789369 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8863009117
 2. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna - niebędąca konsumentem ani przedsiębiorcą na prawach konsumenta lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana). Klient będący osobą fizyczną może korzystać z usługi jeśli jest ona związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i posiada dla niego charakter zawodowy, co wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sklep internetowy - serwis internetowy służący do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej Klienta oraz umożliwiający Klientowi sprzedaż i prezentację oferty produktowej a Użytkownikowi przeglądanie i zakup produktów i usług.
 4. Aplikacja, Program – oprogramowanie, umożliwiające prowadzenie sprzedaży produktów i usług w sieci Internet, udostępniane Klientowi do korzystania w ramach Usługi, przez Usługodawcę.
 5. Usługa, Usługa RedCart - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, który zamierza korzystać z niej w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, polegająca na odpłatnym udostępnieniu Aplikacji, prezentacji oferty Klienta, jej promocji i reklamy w Internecie na warunkach zgodnych z niniejszym regulaminem;
 6. Usługa testowa – 14 dniowe świadczenie wykonywane nieodpłatnie przez Usługodawcę, mające na celu zaznajomienie się i przetestowanie przez Klienta Usługi przed dokonaniem płatności.
 7. Usługi dodatkowe – odpłatne świadczenia wykonywane przez Usługodawcę związane ze świadczoną Usługą.
 8. Cennik usług – szczegółowy cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatek VAT.
 9. Pakiet, Pakiet usług – zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określony w Cenniku usług.
 10. Opłata miesięczna – comiesięczne wynagrodzenie, naliczane pierwszego dnia każdego miesiąca, uiszczane z góry przez Klienta za świadczone Usługi wymienione w niniejszym regulaminie i Cenniku usług. Wysokość Opłaty miesięcznej zależna jest od wybranego przez Klienta Pakietu dostępnego w Cenniku usług.
 11. Opłata roczna – roczne wynagrodzenie, uiszczane za 12 miesięcy z góry przez Klienta za świadczone Usługi wymienione w niniejszym regulaminie i Cenniku usług. Wysokość Opłaty rocznej zależna jest od wybranego przez Klienta Pakietu dostępnego w Cenniku usług.
 12. Aktualizacje - kolejne wersje Aplikacji, które Usługodawca udostępnia dotychczasowym zarejestrowanym Klientom, bezpłatnie lub po uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku usług.
 13. Domena, subdomena – unikalny adres w sieci Internet przypisany do Sklepu internetowego oraz Panelu Administracyjnego.
 14. Panel Administracyjny - aplikacja internetowa dostępna dla Klienta poprzez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu indywidualnej nazwy użytkownika i hasła, umożliwiająca zarządzanie Aplikacją.
 15. Użytkownik – klient końcowy (Kupujący) odwiedzający Sklep Internetowy.
 16. Serwis - witryna internetowa www.redcart.pl, poprzez którą Usługodawca świadczy Usługę RedCart
 17. Saldo - różnica pomiędzy sumą wpłat Klienta na konto bankowe Usługodawcy oraz sumą zobowiązań finansowych Klienta wobec Usługodawcy z tytułu Opłat miesięcznych, Opłat rocznych i Usług dodatkowych.
 18. Informacja handlowa – utworzona przez Klienta, za pomocą Panelu administracyjnego lub w inny dopuszczony przez Usługodawcę sposób, oferta sprzedaży produktów lub warunków świadczenia usług, zawierająca nazwę, opis, cenę, określone parametry i właściwości.
 19. Regulamin - skierowany do Klientów (w tym osób fizycznych niebędących konsumentami ani przedsiębiorcami na prawach konsumenta), zbiór warunków i zasad określających zakres korzystania z Usługi przez Klienta, udostępniony elektronicznie w Serwisie w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 20. Wizyta - jedno unikalne wejście Klienta do sklepu internetowego w ciągu 24 godzin lub jedna wystawiona aukcja w serwisie zewnętrznym lub 100 wywołań interfejsu programowania aplikacji RedCart API
 21. RedCart API - interfejs programowania aplikacji, z którym komunikują się programy, uruchamiane na zewnętrznych komputerach, systemach lub serwerach.
 22. Wywołanie RedCart API - wykonanie jednej operacji, polegającej na przesłaniu jednego zapytania poprzez interfejs RedCart API.
 23. Rozporządzenie GDPR- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 24. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 25. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu Klient decyduje się skorzystać z Usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego stworzonego z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Usługodawcę. Założenie Sklepu internetowego możliwe jest poprzez Serwis Usługodawcy.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem zawieranej w momencie złożenia zamówienia w Serwisie Usługodawcy.
 3. Zamawiając Usługę, Klient oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.
 4. Wszelkie kopiowanie rozwiązań i elementów zastosowanych w Aplikacji i Sklepach internetowych na nim opartych jest zabronione. W szczególności zabronione jest tworzenie kopii sklepu działającego w oparciu o Aplikację, przy wykorzystaniu oprogramowania i narzędzi innych firm.

§ 3. ZAWARCIE UMOWY I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Usługa udostępniania przez Usługodawcę polega na umożliwieniu korzystania z Aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby handlu elektronicznego.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę następuje po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Usługodawcy i złożenia oświadczenia, że zamówiona Usługa będzie związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i posiadająca charakter zawodowy.
 3. Usługa udostępniana jest na czas nieokreślony, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta może podlegać cesji, jeśli osoba, której zostanie przekazana, akceptuje jej warunki. Cesja wymaga pisemnego oświadczenia obu stron (obecnego i przyszłego Klienta) zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz akceptacji Usługodawcy.
 5. Od momentu rejestracji Klient przez okres 14 dni będzie mógł korzystać z Usługi Testowej. Usługodawca może zażądać od Klienta dodatkowych danych, oraz przesłania dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji podanych danych przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. Aktywacja Usługi nastąpi z chwilą wniesienia opłaty, jednak w przypadku gdy Klient nie wniesie opłaty w okresie 14 dni od daty rejestracji, Usługodawca ma prawo przyjąć, że Klient od Usługi odstąpił. Z tą chwilą Usługodawca może zablokować dostęp do Panelu Administracyjnego, ograniczyć funkcjonalności bądź całkowicie usunąć Sklep internetowy i wszystkie dane osobowe Klienta i jego Użytkowników.
 7. Za datę wniesienia opłaty przez Klienta uznaje się datę wpłynięcia należności na rachunek bankowy Usługodawcy.
 8. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu opłat za Usługę RedCart, niewymagających podpisu. Oryginały faktur VAT zostaną dostarczone w formie elektronicznej w formacie PDF z zachowaniem standardów europejskiego modelu EDI opisanych w art.1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19.10.2004 roku nr 1994/820/WE.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi wybranym Klientom bez podania przyczyny. W przypadku odmowy zawarcia umowy Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.
 10. Zakres świadczonych usług wynika z niniejszego Regulaminu. Opłaty za świadczenie wszelkich usług wykraczających poza ustalenia Regulaminu będą naliczane po indywidualnej konsultacji z Klientem.

§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Usługodawca umożliwi Klientowi sprzedaż, prezentację i reklamę produktów lub usług w Sklepie internetowym na podstawie Informacji handlowych.
 2. Klient oświadcza, iż posiada prawa do użytkowania wszelkich znaków towarowych i oznaczeń firmowych, oraz, że przysługują mu prawa autorskie do treści i innych elementów umieszczonych na stronach własnego sklepu internetowego na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę.
 3. Klient oświadcza, iż zawartość stron internetowych jego Sklepu internetowego na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę nie narusza przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osób trzecich.
 4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu internetowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przepisów Rozporządzenia GDPR.
 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego bądź jego przedsiębiorstwa.
 6. Klient nie ma prawa do użytkowania Aplikacji w celach innych niż zakładanie i utrzymywanie Sklepu internetowego na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę. Klient nie ma też prawa do użytkowania Aplikacji na komputerach innych niż serwery udostępnione przez Usługodawcę.
 7. Klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnej Informacji handlowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji handlowej.
 8. Klient zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w Informacji handlowej na stronie Sklepu internetowego. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika.
 9. Klient zobowiązany jest chronić otrzymane od Usługodawcy hasła oraz niezwłocznie powiadomić Usługodawcę w przypadku, gdy hasło udostępnione zostało osobom trzecim.
 10. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Klienta z roszczeniami z powołaniem się na prawa autorskie, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę, ze wskazaniem danych osoby trzeciej, w celu umożliwienia obrony swych praw przez Usługodawcę.
 11. Gdy Klient zauważy awarię w działaniu Programu, w pierwszej kolejności zgłasza ten fakt poprzez Panel Administracyjny Sklepu Internetowego.
 12. W przypadku, gdy Klient nie ma technicznej możliwości skorzystania z Panelu Administracyjnego w celu zgłoszenia usterki, może zgłosić ją telefonicznie, poprzez komunikator Messenger lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@redcart.pl

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKU USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usługi umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania oprogramowania oraz serwerów udostępnionych w ramach Usługi Klientowi.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Programu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta spowodowane krótkotrwałymi przerwami w działaniu Serwisu, wynikającymi z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania oraz niezbędnych prac konserwacyjnych i uaktualnień Aplikacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na działanie Serwisu.
 6. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych do Sklepu internetowego lub spowodowanych korzystaniem z Panelu Administracyjnego niezgodnie z zaleceniami.
 7. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane niezależnymi od Usługodawcy i niezawinionymi przez niego zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu operacyjnego Klienta wirusami.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Informacji handlowej, ani pozostałych danych zamieszczonych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług oferowanych w ramach Usługi, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży.
 11. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi ograniczona jest do wysokości ostatniej wniesionej przez Klienta Opłaty miesięcznej lub 1/12 części Opłaty rocznej.
 12. Klient wyraża zgodę na logowanie się do Panelu administracyjnego Sklepu internetowego przez osoby wyznaczone przez Usługodawcę w celu pomocy technicznej.
 13. Klient wyraża zgodę na zbieranie danych statystycznych związanych z prowadzeniem przez niego Sklepu internetowego. Danymi statystycznymi nie są objęte dane osobowe Klienta lub jego Użytkowników.
 14. Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę oraz Usługi dodatkowe.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania sklepu internetowego Klienta w razie generowania przez tenże sklep obciążenia, stanowiącego zagrożenie dla stabilnego i bezpiecznego działania serwerów udostępnionych przez Usługodawcę. Klientowi nie przysługuje żadna forma rekompensaty z tego tytułu.
 16. Usługodawca nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Serwisu i Aplikacji, spowodowane czynnikami niezależnymi od Usługodawcy, a w szczególności działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich, awarii sieci komunikacyjnych, zakłóceń spowodowanych działaniem dostawcy Internetu, jak i również zakłóceń znajdujących się w obszarach ryzyka innych dostawców internetowych.
 17. Usługodawcy przysługuje prawo do zamieszczenia na stronie internetowej, na której znajduje się prowadzony przez Klienta Sklep internetowy, informacji, że Sklep ten korzysta z oprogramowania udostępnionego przez Usługodawcę, zawierającej nazwę RedCart wraz z odnośnikiem do strony internetowej www.redcart.pl oraz odpowiedni element graficzny. Informacja taka zamieszczona będzie na każdej stronie Sklepu internetowego korzystającego z Aplikacji.
 18. Usługodawca nie jest zobowiązany do opracowywania Aktualizacji Programu poza tymi, które okażą się niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji świadczonych usług na inny podmiot, która skuteczna jest z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Wraz z cesją możliwa jest jednoczesna zmiana Regulaminu skuteczna w relacji z podmiotem, na rzecz którego dokonana zostanie cesja.

§ 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Klient zarządza Sklepem internetowym we własnym zakresie poprzez Panel Administracyjny bądź też w inny sposób dopuszczony przez Usługodawcę.
 2. Klient może umieszczać na serwerze tylko dane ściśle związane z prowadzeniem Sklepu Internetowego. Dane te zarządzane są przez Usługodawcę oraz udostępniane osobom trzecim za pośrednictwem sieci Internet. Usługodawca udostępnia Klientowi miejsce do przechowywania danych na zasadach określonych w opisie usługi oraz na okres trwania umowy.
 3. Klient w ramach każdego pakietu usług może wprowadzić maksymalną dozwoloną ilość produktów, określoną w szczegółowych warunkach wybranego pakietu. Poprzez produkty należy rozumieć wszystkie pozycje asortymentowe liczone łącznie jako suma, tj. asortyment w sklepie internetowym, aukcje w serwisach zewnętrznych i inne.
 4. Niedozwolona jest prezentacja i reklama Informacji handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, bądź naruszających zasady dobrych obyczajów. Treści informacji handlowej nie mogą wprowadzać Użytkownika w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.
 5. Klient udziela zgody na wykorzystanie Informacji handlowych do prezentacji oferty produktów i usług w Serwisie Usługodawcy lub witryn do niego należących, w szczególności w porównywarkach cenowych oraz pasażach handlowych pod warunkiem, że jest to świadczenie nieodpłatne.
 6. Kod źródłowy Aplikacji nie jest publicznie jawny. Klient nie nabywa prawa oraz dostępu do plików źródłowych Aplikacji Usługodawcy.
 7. Wszelkie modyfikacje w kodzie źródłowym Aplikacji dokonywane mogą być tylko i wyłącznie przez Usługodawcę.
 8. Program będący przedmiotem umowy instalowany jest na serwerze udostępnionym przez Usługodawcę. Nie ma możliwości instalacji Programu na serwerze innym niż serwer udostępniony przez Usługodawcę.
 9. W razie wykrycia błędów w działaniu Programu, leżących po stronie Usługodawcy (np. wad kodu źródłowego), Usługodawca zobowiązany jest usunąć powodującą je wadę.
 10. Termin do usunięcia wady uzależniony jest od jej charakteru i stopnia trudności jej usunięcia. Usługodawca zobowiązuje się jednak podjąć stosowne zabiegi w terminie 30 dni od dnia dojścia do wiadomości Usługodawcy zgłoszenia o wykryciu wady.
 11. W celu usunięcia usterki Klient upoważnia Usługodawcę do korzystania ze wszelkich zasobów zgromadzonych za pomocą Aplikacji.
 12. Opłata miesięczna lub Opłata roczna za korzystanie z Usługi nie obejmuje wszelkich kosztów związanych z zakupem własnej domeny, zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania, utworzenia strony WWW, opłat telekomunikacyjnych itp.
 13. W momencie zawarcia umowy Klient nie nabywa prawa własności do serwera, ani też prawa dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się serwer.
 14. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są automatycznie, co najmniej raz dziennie. Każda kopia zawiera wszystkie dane związane ze Sklepem internetowym Klienta. Kopie bezpieczeństwa przechowywane są przez 30 dni. Za przywrócenie danych Usługodawca może pobrać wynagrodzenie określenie w Cenniku Usług po poprzedniej autoryzacji Klienta drogą elektroniczną.
 15. Przekazywanie, a w szczególności odsprzedaż osobom trzecim usług będących przedmiotem umowy jest zabronione i wymaga odrębnej, jednoznacznej, pisemnej zgody ze strony Usługodawcy. Zabrania się także użytkowania udostępnionej przestrzeni dyskowej w celach innych niż wynika to zakresu świadczenia Usługi.
 16. Klient ma możliwość skorzystania z gotowych szablonów graficznych sklepów udostępnianych przez Usługodawcę oraz ich zmiany w dowolnym momencie.
 17. Klient może też zlecić Usługodawcy zaprojektowanie i wdrożenie indywidualnej szaty graficznej według własnych wytycznych. Koszt takiej usługi i czas jej wykonania zależny jest od stopnia skomplikowania projektu.
 18. Usługodawca w ramach świadczenia swoich usług, zapewnia Klientowi poprawność wyświetlania sklepu internetowego w najnowszych wersjach następujących przeglądarek:
 1. Edge,
 2. FireFox,
 3. Opera,
 4. Chrome,
 5. Safari.

§ 7. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Płatność za Usługę polega na zasileniu Salda, które Klient może następnie wykorzystać na opłacenie Opłaty miesięcznego, Opłaty rocznej lub Usług dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Każdego 1-go dnia miesiąca do Klienta wysyłane jest elektroniczna rozliczenie z 10-dniowym terminem płatności. W przypadku, gdy Klient nie uiści należności w podanym terminie, Usługodawca ma prawo do ograniczenia dostępu do Usługi, z zablokowaniem Sklepu internetowego Klienta włącznie. W przypadku zablokowania dostępu do Usługi wszelkie Usługi dodatkowe świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta zostają na ten okres zawieszone.
 3. Zablokowanie usług nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania zaległych płatności oraz płatności w okresie wypowiedzenia Usługi.
 4. Do każdej faktury VAT na zasilenie Salda Usługodawca dolicza podatek VAT obliczony wg obowiązujących stawek.
 5. Klient po zarejestrowaniu się dokonuje pierwszej płatności za usługę Sklepu internetowego oraz Usług dodatkowych oferowanych przez Usługodawcę zgodnie z aktualnym Cennikiem usług zamieszczonym w Serwisie. W każdej chwili Klient może dokonać zmiany wyboru Usług dodatkowych, przy czym zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał zmiany.
 6. Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany Pakietu przy czym zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał zmiany.
 7. Klient może zmieniać lub zlecać zmiany parametrów Usługi za pomocą systemu zgłoszeń dostępnego w Panelu administracyjnym.
 8. Opłacenie pierwszej Opłaty miesięcznej lub Opłaty rocznej jest zgodne z aktywacją Usługi dla Klienta, oraz zaprzestanie świadczenia Usługi testowej.
 9. Obciążenie Salda Klienta naliczone jest z góry proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca miesiąca trwania Usługi.
 10. Jeśli po odjęciu od stanu salda kwoty za miesięczną opłatę lub opłatę roczną za dostęp do Usługi lub kwoty wynikającej z zamówionych przez Klienta Usług dodatkowych, stan salda na koncie będzie ujemny, Usługodawca ma prawo do wstrzymania świadczenia Usługi w całości bądź częściowo do czasu uzupełnienia konta przez Klienta.
 11. Klient zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy poprzez zasilenie salda do ostatniego dnia miesiąca w którym zobowiązanie wystąpiło.
 12. W szczególnych przypadkach Usługodawca może rozliczać się z Klientem na zasadach określonych indywidualnie.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności rozliczenia opłaty za świadczoną przez Usługodawcę usługę, Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy reklamację najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia pobrania opłaty, której dotyczą zastrzeżenia.
 3. Niezgłoszenie reklamacji w terminie podanym w ustępie 2 oznacza akceptację rozliczeń przez Klienta.
 4. Wszystkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie umowy winny być zgłaszane na druku R-1 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, wraz z dokładnym wskazaniem nazwy sklepu internetowego, adresu siedziby Klienta, przedmiotu reklamacji, okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpisem lub pieczęcią Klienta.
 5. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy .
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni roboczych od daty jej wniesienia.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie wartości Salda Klienta o uznaną kwotę.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nieprawidłowym lub brakiem świadczenia Usługi do wysokości Opłaty miesięcznej lub 1/12 części Opłaty rocznej, uiszczanej przez Klienta według aktualnego Cennika usług.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w §3 ust.3 niniejszego regulaminu. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług wymaga formy pisemnej lub elektronicznej np. wiadomość e-mail.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, rozwiązania umowy i zablokowania dostępu do części administracyjnej sklepu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
 1. Klient spóźnia się z płatnością za świadczone usługi przez okres dłuższy niż 14 dni,
 2. Klient przekazał Usługodawcy nieprawdziwe lub nieaktualne danych,
 3. Klient prezentuje na stronach Sklepu internetowego informacje handlowe obejmujące towary i usługi zabronione przez prawo, bądź naruszające zasady dobrych obyczajów,
 4. Klient swoim postępowaniem działa na szkodę Usługodawcy,
 5. Klient dopuści się czynu karalnego w rozumieniu obowiązującego prawa,
 6. Sklep internetowy prowadzony przez Klienta generuje obciążenie powodujące lub mogące spowodować niestabilne działanie bądź całkowite zaprzestanie usługi oferowanej przez Usługodawcę lub też powodujące lub mogące spowodować znaczne pogorszenie jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz innych Klientów Usługodawcy,
 7. Klient posiada ujemne Saldo dłużej niż 14 dni,
 8. Klient narusza którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu.
 1. Klient przyjmuje do wiadomości, że z chwilą wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usługi na rzecz Klienta. Jednocześnie Usługodawca ma odtąd prawo do usunięcia wszelkich danych Klienta, w tym Informacji handlowej dotyczące jego oferty, oraz do zamknięcia i usunięcia Sklepu internetowego. W takim przypadku Klient nie ma prawa zażądać od Usługodawcy odszkodowania.
 2. W przypadku, niedotrzymania przez Klienta okresu wypowiedzenia umowy lub stwierdzenia zaległości na saldzie w dniu zamknięcia konta, Usługodawca może naliczyć opłatę dodatkową, w całości pokrywającą koszty postępowania egzekucyjnego. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
 3. Po wypowiedzeniu umowy przez Klienta wartość nadpłaconego Salda nie podlega zwrotowi i w całości jest rozliczna na poczet prac związanych z całkowitym usunięciem Sklepu internetowego z serwerów udostępnionych przez Usługodawcę..
 4. Pobrane opłaty za Usługi dodatkowe, których koszt został zaakceptowany przez Klienta, a prace nad nimi zostały rozpoczęte nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to również sytuacji, w której prace zostały rozpoczęte, jednak nie zostały w pełni zakończone.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który będzie przechowywał dane osobowe Klienta w terminach wskazanych w Polityce Prywatności w punkcie „Przez jaki okres przetwarzamy Dane Osobowe". Dane Klienta mogą być archiwizowane do celów dowodowych przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas zamawiania Usługi odbywa się na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług oraz wystawiania dokumentów finansowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.
 3. Na podstawie art.6 ust.1.b Rozporządzenia GDPR Usługodawca przetwarza i profiluje dane osobowe Klienta w zakresie jego obsługi, realizacji zleceń, marketingu i reklamy. Usługodawca na podstawie profilowania nie podejmuje względem Klienta zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia GDPR.
 4. Usługodawca informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu w celu zaprzestania dalszego przetwarzania. Klient ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane podczas rejestracji nie są udostępniane osobom trzecim i stanowią tajemnicę handlową Usługodawcy.
 6. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia GDPR zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Powierzone dane osobowe przez Klienta Usługodawcy będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art.6 ust.1.a Rozporządzenia GDPR, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych Klienta jest konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych przez Klienta skutkuje odmową świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługodawca ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Sklep internetowy prowadzony przez Klienta z wykorzystaniem Aplikacji do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Aplikacji. Dane te mogą być publikowane przez Usługodawcę, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań w sposób uniemożliwiający identyfikację Klienta.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji nazwy firmy, która nie zawiera danych osobowych, grafiki oraz adresu sklepu internetowego Klienta w Serwisie lub innych stronach internetowych Usługodawcy w formie referencji, jeżeli Klient uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia. Na żądanie Klienta, Usługodawca zobowiązuje się możliwie szybko usunąć dane Klienta z listy referencyjnej oraz z materiałów marketingowych Usługodawcy.
 12. Klient oświadcza, że pełni rolę administratora danych osobowych Użytkowników swojego Sklepu internetowego prowadzonego w ramach Usługi i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników swojego Sklepu internetowego, w zakresie ich przechowywania, opracowywania i udostępniania zgodnie z przeznaczeniem Usługi. Usługodawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkowników sklepu Klienta w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i przyjętą polityką prywatności.
 13. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie, komunikatów z Panelu Administracyjnego, korespondencji z pracownikami Usługodawcy oraz wiadomości z wewnętrznego systemu zgłoszeń jest niedozwolone - poufne i może spowodować odpowiedzialność prawną.
 14. Klient korzystając za pośrednictwem Aplikacji z integracji z usługami firm zewnętrznymi udostępnia im swoje dane osobowe oraz dane osobowe Użytkowników samodzielnie i na własne ryzyko. Usługodawca nie odpowiada za konsekwencje udostępnienia tych danych.
 15. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta stanowi udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3.a Rozporządzenia GDPR.
 16. Klient zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności publikowanej w Serwisie Usługodawcy.
 17. Usługodawca odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Klienta i Użytkowników, wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które Rozporządzenie GDPR bezpośrednio nakłada na niego do wysokości jednej Opłaty miesięcznej lub 1/12 Opłaty rocznej w zależności od wybranego przez Klienta wariantu rozliczeniowego.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Klient w każdej chwili ma możliwość zapisania regulaminu oraz jego wydrukowania. Uważa się, że Klient zaakceptował warunki regulaminu, jeśli nie zgłosił swojego pisemnego sprzeciwu w terminie 14 dni od momentu publikacji zmian warunków regulaminu. Zgłoszenie sprzeciwu rozumiane jest jako złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy zgodnie z § 9 ust. 1.
 3. Wszelkie ustalenia ustne pomiędzy Klientem, a Usługodawcą lub pracownikami działającymi w imieniu Usługodawcy, wymagają pisemnego potwierdzenia.
 4. Usługodawca i Klient deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji Usługi przede wszystkim na drodze wzajemnego porozumienia.
 5. Ponadto Usługodawca i Klient ustalają, że w przypadku sporów pomiędzy stronami, sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania wszelkich spraw będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.